Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Akcja Katolicka

Spotkania: pierwszy wtorek miesiąca - po wieczornym nabożeństwie

strona internetowa Akcji Katolickiej działającej przy naszej parafii - kliknij

 

Zapraszamy każdego, komu leży na sercu dobro Kościoła do włączenia się w pracę stowarzyszenia.

Statut Akcji Katolickiej w Polsce podkreśla, że:

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Działalność Kościoła – w powszechnym skojarzeniu – to przede wszystkim Msza Święta i różnego rodzaju nabożeństwa. W działalności liturgicznej nie wyczerpuje się oczywiście cała aktywność Kościoła. 

Od samego początku istnienia Akcji Katolickiej toczono dyskusję na temat jej kształtu i sposobu funkcjonowania. Jedni chcieli, aby było to stowarzyszenie "elitarne" inni zaś o charakterze "masowym". Należy zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że już sama nazwa (Actio Catholica) wskazuje, że pierwotny zamysł powołania do życia Akcji Katolickiej wiązał się z chęcią jej upowszechnienia, co nie znaczy - "umasowienia". Każdy pomysł, sugestia, czy projekt działań na szczeblu parafialnym może stać się inspiracją nowych działań w łonie Parafii. 

Aktywność Akcji Katolickiej zależy od aktywności apostolskiej parafian, ich życia religijnego i zaangażowania w sprawy Parafii. Ludzie cieszący się moralnym autorytetem, profesjonalizmem zawodowym, którzy prezentują chrześcijańską postawę w różnych sytuacjach życiowych - powinni zostać członkami stowarzyszenia. 

Katolik żyjący w państwie demokratycznym powinien zdawać sobie jednak sprawę, że skuteczność przedsięwzięć w sferze działań zależy przede wszystkim od siły ducha płynącej z modlitwy i życia sakramentalnego. 

Parafia jest naturalnym środowiskiem Akcji Katolickiej, toteż nie można mówić o Akcji Katolickiej rezygnując z rzeczywistości parafialnej. Dzisiejsza masowość życia, sekularyzacja i technizacja wprowadzają pośredniość kontaktów międzyludzkich, stwarzając obok takiej rzeczywistości, potrzebę szczerą wymianę poglądów, współdziałania, bliskich więzi osobistych i przyjacielskich, a takie są w Akcji Katolickiej. 

Oddział Akcji Katolickiej w parafii pw. Ducha Świętego w Mielcu, jako jednostka organizacyjna Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej powstała na mocy dekretu Biskupa Tarnowskiego z dnia 23 kwietnia 1998 roku.

W każdym roku działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiejmiała następujące formę:

  • Raz w miesiącu w sali klubu "Tchnienie", będącej siedzibą Akcji Katolickiej odbywały się spotkania członków Akcji Katolickiej.
  • Poszczególni członkowie, przedstawiali w formie pisemnej lub ustnej relacje z przeczytanych ciekawych artykułów lub książek związanych z życiem Kościoła lub inną tematyką religijną. Misje w Kościele omówiono na podstawie filmu – relacji z posługi misyjnej księdza misjonarza Sławomira Głodzika w Afryce. Często dyskutowano na temat etyki zawodowej różnych grup zawodowych. Nie pominięto nauczania Ojca Świętego Benedykta XVI i Sługi Bożego Jana Pawła II.
  • Kontynuowano zajęcia w świetlicy Akcji Katolickiej wraz z dożywianiem dla dzieci z rodzin zagrożonych demoralizacją i patologią. W trakcie zajęć dla dzieci prowadzone było ich dokształcanie, ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia plastyczne, wycieczki itp. Środki na ten cel pozyskiwano również od indywidualnych darczyńców.
  • Członkowie Akcji pogłębiali swoją formację duchową przez udział w cotygodniowych nabożeństwach do Ducha Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu i nabożeństwie do Matki Boskiej Fatimskiej, które odbywa się trzynastego dnia – każdego miesiąca.
  • Nadal gromadzone są książki, zdjęcia, artykuły, symbole i inne materiały dotyczące Ducha Świętego, w sali specjalnie przygotowanej przez Akcję Katolicką dla tego zadania. W tej sali regularnie odbywają się spotkania modlitewne Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej, do której należą też członkowie Akcji Katolickiej.
  • Akcja Katolicka czynnie współdziała z Parafialnym Oddziałem Caritas w różnych akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących oraz zbiórkach środków finansowych w tym również z okazji Dnia Papieskiego.
  • W sali Akcji "Tchnienie" odbywają się warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Finansowanie tych spotkań (i potrzebnych materiałów) realizowane jest przez Urząd Miasta w Mielcu, w ramach programu przedstawionego przez Akcję Katolicką.
  • Bierzemy również udział w pielgrzymkach (Zabawa, Przeczyca, Częstochowa, Tuchów), uczestniczymy w prelekcjach, koncertach, jasełkach organizowanych w naszej parafii i parafiach sąsiednich.
  • Współdziałamy organizując wspólne spotkania i pielgrzymki z Parafialnymi Oddziałami Akcji Katolickiej przy parafii Św. Mateusza w Mielcu i parafii w Chorzelowie.

Wskazane formy działalności nie wyczerpują wszystkich działań zaistniałych z udziałem Akcji Katolickiej w Parafii.

Opiekunem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej był ksiądz Andrzej Nowak, który wspierał nasze inicjatywy zarówno swoją modlitwą jak i uczestnictwem w naszych spotkaniach, a od sierpnia 2007 roku opiekunem jest ksiądz proboszcz Waldemar Ciosek.

Antoni Put 

Akcja Katolicka w Polsce