Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16; 39-300 Mielec
tel.: +17 58-52-177 lub 58-27-013

  mielec3@diecezja.tarnow.pl

Szafarze Eucharystii

W książece "Msza Święta krok po kroku" Maria Pieńkowska napisała: Zbawiciel jest obecny w sakramencie Eucharystii. W betlejemskiej stajni dał się adorować Maryi, Józefowi i pasterzom w ubogiej postaci Nowonarodzonego Dziecięcia; w konsekrowanej Hostii adorujemy Go obecnego sakramentalnie w ciele i krwi, duszy i bóstwie i dającego się nam jako pokarm na Życie wieczne.

W kościele pierwszych wieków powszechnie stosowano zabieranie przez wiernych Eucharystii do swoich domów, zwłaszcza dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w niedzielnej Mszy Św. Dotyczyło to zwłaszcza chorych i więźiów. Dopiero w IX wieku przyjmuje się praktyka podawania komunii do ust i to przez kapłana , a w przypadku jego nieobecności przez diakona. W Rzymie jeszcze w VIII wieku istnieli świeccy akolici, którzy zanosili Eucharystię do domów.

Na prośbę biskupów różnych krajów posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej na nowo wprowadził papieży Paweł VI na mocy Instrukcji Kongregacji Kultu Bożego Immensae Caritatis z 29.I.1973 r.

Dokument ten podaje dwa zasadnicze powody wprowadzenia nowej posługi: potrzebę duszpasterską i dobro duchowe wiernych.

  • Potrzeba duszpasterska 
    Rozdawanie komunii świętej w niedziele i święta często przeciąga się w czasie, co łamie proporcje struktury liturgii mszalnej i niepotrzebnie przedłuża czas odprawiania, co nieraz prowadzi do skracania i pośpiechu w innych częściach Mszy Św. Cierpi na tym przede wszystkim liturgia słowa.
  • Dobro duchowe wiernych 
    Możliwość owocnego udziału wiernych w sprawowaniu Eucharystii, a zwłaszcza przyjęcie Komunii Świętej, należą do podstawowych praw wiernych i jest dla nich najcenniejszym darem, którego nie może ich nikt pozbawić. Dotyczy to zwłaszcza osób w podeszłym wieku i chorych w domach prywatnych, w szpitalach i innych zakładach. Zaspakajanie tych potrzeb przez wspólnotę parafialną i ich duszpasterzy domaga się rzymska Instrukcja Eucharisticum Mysterium z 25.V.1967 r. wypada, żeby ci co doznają przeszkody w swoim udziale w obrzędzie eucharystycznym wspólnoty, skwapliwie posilali się Eucharystią i w ten sposób czuli się również zjednoczeni z tą wspólnotą i wsparci miłością braci. Duszpasterze winni się starać, żeby często, a nawet możliwie codziennie dać możność przyjęcia Komunii Świętej zwłaszcza w okresie wielkanocnym, chorym i podeszłym wiekiem, choćby nie chorowali ciężko i nie zagrażało im niebezpieczeństwo śmierci; można to zrobić o jakiejkolwiek godzinie. To stosunkowo mocne zalecenie Kościoła może zostać zrealizowane wyłącznie z pomocą świeckich szafarzy Komunii Świętej.
  • Inną przyczyną wprowadzenia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej należy upatrywać w głębszym rozumieniu istoty Kościoła i samej liturgii. Wszyscy "nie tylko duchowni " stanowią Kościół. Na mocy sakramentu chrztu członkowie Kościoła "są równi co do godności i działania" (kan. 208 KPK) i wszyscy uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, żyjącego i działającego mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego wszystkim ochrzczonym "przysługuje prawo sprawowania kultu Bożego" (kan. 214 KPK).

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej może zostać osoba godna, wyróżniającą się dojrzałością w wierze, solidarnością w życiu rodzinnym i zawodowym, a także aktywnością w życiu parafialnym. Musi ukończyć kurs przygotowawczy. Szafarzami Komunii mogą być zarówno mężczyźni jak i kobiety. Wyboru dokonuje proboszcz parafii po konsultacji z Radą Duszpasterską.

W Polsce Konferencja Episkopatu postanowiła stopniowo wprowadzać świeckich pomocników. Najpierw mają to być mężczyźni w wieku 35-65 lat, odznaczający się właściwym "życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych" (postanowienie z 2.V.1990r.)

Czasowego upoważnienia udziela Biskup na piśmie w odpowiedzi na prośbę proboszcza parafii. Wyznaczona przez Biskupa osoba zostaje wprowadzona do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii w specjalnym obrzędzie liturgicznym.

W naszej parafii obecnie posługuje sześciu nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Komunię Świętą roznoszą w niedzielę po Mszy Św. o godz. 9.00. Zwykle z posługi tej korzysta od 10 do 20 osób. Są to osoby chore lub w starszym wieku, które nie są w stanie przyjść na niedzielną Mszę Świętą.

Chęć skorzystania z posługi szafarzy można zgłaszać w kancelarii parafialnej.

opracowano na podstawie:
"Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej. Kurs przygotowawczy", red. ks.dr.B. Margański